Math Mr.Hung
Math Mr.Hung Vì một ngày không còn sợ Toán!
Math Mr.Hung

Clip bài giảng

Tổng hợp các video bài tập.
Youtube.com : MathmrHung link: https://www.youtube.com/channel/UCh_GpVQhqVh7cFjVDUKvlIA
* LiveStream:
1 - Live Giải OXYZ - Đề 01: https://www.youtube.com/watch?v=SiX_gf6q6NU
2 - Bấm Máy Tích Phân 2,3 ẩn và Phương Pháp "Múa Cột": https://www.youtube.com/watch?v=J6-cDf78KI4&t=1180s
* HỌC ONLINE:
LUYỆN THPTQG:

1. [MathmrHung] - Học ONLINE - Luyện THPTQG QG01 - 31/3: https://www.youtube.com/watch?v=QxNs5NKVbUQ&list=PLPuNMOjZ4Zf0SFo_EMrf6zRrNS-QfG15e
2. [MathmrHung] - Học ONLINE - THPTQG QG02 - 2/4: https://www.youtube.com/watch?v=DMWsxGQRitM&list=PLPuNMOjZ4Zf0SFo_EMrf6zRrNS-QfG15e&index=2
3. [MathmrHung] - Học ONLINE - THPTQG QG03 7/4: https://www.youtube.com/watch?v=VmvSkUFk8YY&list=PLPuNMOjZ4Zf0SFo_EMrf6zRrNS-QfG15e&index=3
4. [Mathmrhung] - Học ONLINE - THPTQG giải đề - QG05 9/4: https://www.youtube.com/watch?v=7aZ58iHCoDE&list=PLPuNMOjZ4Zf0SFo_EMrf6zRrNS-QfG15e&index=5
5. [MathmrHung] - Học ONLINE - THPTQG Đề QG06 14-4: https://www.youtube.com/watch?v=MSkDIZ_H8lA&list=PLPuNMOjZ4Zf0SFo_EMrf6zRrNS-QfG15e&index=6
6. [MathmrHung] - Hoc5 ONLINE - THPTQG QG08 16/4: https://www.youtube.com/watch?v=cjLef-9JWkE&list=PLPuNMOjZ4Zf0SFo_EMrf6zRrNS-QfG15e&index=7

LỚP 12:

1. [MathmrHung] - HỌC ONLINE - Nhóm MISS CHĂM HỌC - Số Phức 16/03: https://www.youtube.com/watch?v=ox8r85CsjpU&list=PLPuNMOjZ4Zf2qjGqx4a7ZdYJPHGkylPLf&index=48
2. [MathmrHung] - Học ONLINE nhóm 12 Cơ Bản - HKII01 30-3​​​​​​: https://www.youtube.com/watch?v=o1IIZfjvgb4&list=PLPuNMOjZ4Zf2qjGqx4a7ZdYJPHGkylPLf&index=63
3. [MathmrHung] - Học ONLINE - 12 Cơ Bản 1/4 - HKII02: https://www.youtube.com/watch?v=qsoaIm84KbY&list=PLPuNMOjZ4Zf2qjGqx4a7ZdYJPHGkylPLf&index=65
4. [MathmrHung] - Học ONLINE - Lớp 12 Cơ Bản 08/04 - Giải đề HKI01: https://www.youtube.com/watch?v=yrNHQ6AyfyU&list=PLPuNMOjZ4Zf2qjGqx4a7ZdYJPHGkylPLf&index=69
5. [MathmrHung] - Học ONLINE - Lớp 12 Cơ Bản giải câu khó ÔN HKI02 13-4: https://www.youtube.com/watch?v=BujrvNmIws0&list=PLPuNMOjZ4Zf2qjGqx4a7ZdYJPHGkylPLf&index=72
6.[MathmrHung] - Học ONLINE - Lớp 12 Cơ Bản Ôn đề HKI03 15/4 (Thay đổi cách làm bài): https://www.youtube.com/watch?v=QViuXkCg9nA&list=PLPuNMOjZ4Zf2qjGqx4a7ZdYJPHGkylPLf&index=73
7. 

LỚP 11 Nâng Cao:

1. [MathmrHung] - Học ONLINE - nhóm Cocacola - 16/03 - Khảo Sát Hàm Số: https://www.youtube.com/watch?v=uDg9EMVzpw8&list=PLPuNMOjZ4Zf2qjGqx4a7ZdYJPHGkylPLf&index=47
2. [MathmrHung] - Học ONLINE - Nhóm 11Nâng Cao (Chương trình 12) Khảo Sát Hàm Số 30-3:   https://www.youtube.com/watch?v=xcENcZcO5jk&list=PLPuNMOjZ4Zf2qjGqx4a7ZdYJPHGkylPLf&index=64
3. [MathmrHung] - Học ONLINE - Lớp 11 Nâng Cao 1/4 KS02: https://www.youtube.com/watch?v=nmHSkO0WdwY&list=PLPuNMOjZ4Zf2qjGqx4a7ZdYJPHGkylPLf&index=66
4. [MathmrHung] - Học ONLINE - Lớp 11 Nâng Cao 10/4 - Giải đề Khối Đa Diện 02: https://www.youtube.com/watch?v=5D443r0EeAE&list=PLPuNMOjZ4Zf2qjGqx4a7ZdYJPHGkylPLf&index=70
5. [MathmrHung] - Hoc5 ONLINE - Lớp 11 Nâng Cao - Lũy Thừa DS12 C2 - 13/4: https://www.youtube.com/watch?v=kZsNPrUXs-4&list=PLPuNMOjZ4Zf2qjGqx4a7ZdYJPHGkylPLf&index=71
6. [MathmrHung] - Hoc ONLINE - Lop 11 Nang Cao Logarit 17/4: https://www.youtube.com/watch?v=McufuETTDPs&list=PLPuNMOjZ4Zf2qjGqx4a7ZdYJPHGkylPLf&index=74
7.


LỚP 11 Cơ Bản:
1. [MathmrHung] - Học ONLINE - Nhóm 11 Cơ Bản - LIM01: https://www.youtube.com/watch?v=j4pu8T_2gc4&list=PLPuNMOjZ4Zf103tHtcod4aN4bLe9XbD-j&index=4
2. [MathmrHung] - Học ONLINE - Lớp 11 Cơ Bản - Giới Hạn - 05/04: https://www.youtube.com/watch?v=6f1vIuSsjkQ&list=PLPuNMOjZ4Zf103tHtcod4aN4bLe9XbD-j&index=5
3. [MathmrHung] - Học ONLINE - Lớp 11 Cơ Bản - HHKG Vuông Góc 7/4: https://www.youtube.com/watch?v=tnlQBnaFyQw&list=PLPuNMOjZ4Zf103tHtcod4aN4bLe9XbD-j&index=6
4. [MathmrHung] - Học ONLINE - Lớp 11 Cơ Bản 12/04 - HHKG Đường thẳng vuông góc Mặt phẳng: https://www.youtube.com/watch?v=ZMpcGEeAvMI&list=PLPuNMOjZ4Zf103tHtcod4aN4bLe9XbD-j&index=7
5. [MathmrHung] - Học ONLINE - Lớp 11 Cơ Bản - HHKG Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng (14/4): https://www.youtube.com/watch?v=6Cyik7JPxvc&list=PLPuNMOjZ4Zf103tHtcod4aN4bLe9XbD-j&index=8
6. 


LỚP 10:
1. [MathmrHung] - Học online của SUPER PIGs 15/3: https://www.youtube.com/watch?v=dTM1JGprync&list=PLPuNMOjZ4Zf1wMF7P0Z7teTMjt11Z16CA&index=9
2. [MathmrHung] - Học ONLINE - Lớp 10 Cơ Bản OXY - 2/4: https://www.youtube.com/watch?v=cSyeCfPratI&list=PLPuNMOjZ4Zf1wMF7P0Z7teTMjt11Z16CA&index=10
3. [MathmrHung] - Lớp 10 Cơ Bản 9/4 - Phương trình đường thẳng OXY: https://www.youtube.com/watch?v=Mj_4PfuogfE&list=PLPuNMOjZ4Zf1wMF7P0Z7teTMjt11Z16CA&index=12
4. [MathmrHung] - Học ONLINE - Lớp 10 Cơ Bản 11/4. phương rình đường tròn OXY: https://www.youtube.com/watch?v=SOa1QB6Ja4M&list=PLPuNMOjZ4Zf1wMF7P0Z7teTMjt11Z16CA&index=13
5. [MathmrHung] - Hoc ONLINE - Lop 10 Co Ban OXY - DuongTron 16/4: https://www.youtube.com/watch?v=blM26F8X_co&list=PLPuNMOjZ4Zf1wMF7P0Z7teTMjt11Z16CA&index=14
6. [MathmrHung] - Học ONLINE - 10 Cơ Bản 19/4 - ÔN - OXY - Bất Phương Trình: https://www.youtube.com/watch?v=NqqwkOiqfvw&list=PLPuNMOjZ4Zf1wMF7P0Z7teTMjt11Z16CA&index=15
7.


LỚP 9:
1. [MathmrHung] - Học ONLINE - Lớp 9 19/4 - Phương Trình Bậc 2 và Phương Trình Tích: https://www.youtube.com/watch?v=xAd9HlbFpt0&list=PLPuNMOjZ4Zf1JApw9Z20okKAw9jUWCc42


I. KSHS:
1 - Hàm trùng phương nhận O làm trực tâm: https://www.youtube.com/watch?v=ZE4IofLUtgA&t=1s
2 - Hàm Bậc 3 nghịch biến trên đoạn có độ dài bằng k: https://www.youtube.com/watch?v=CA50vhOFwq4
3 - Hàm bậc 3 đồng biến trên R: https://www.youtube.com/watch?v=D1FDtfrX3UA
4 - Tìm m để hàm phân thức nghịch biến trên khoảng K: https://www.youtube.com/watch?v=hYwgrOdrnY4
5 - Cho đồ thị f'(x). Tìm cực trị hàm hợp của f(x): https://www.youtube.com/watch?v=oferXpXiiDM
6 - Viết phương trình tiếp tuyến song song với đường thẳng: https://www.youtube.com/watch?v=VD2Uceq4bE4
7 - Tìm tọa độ nguyên của hàm số Phân Thức: https://www.youtube.com/watch?v=W8Y1Z3xQC5I
8 - ...

II. OXYZ
1 - 
Tìm điểm N thuộc (P) sao cho MN ngắn nhất: https://www.youtube.com/watch?v=KIQvhniGs4A&t=35s
2 - Phương trình đường thẳng chứa đoạn vuông góc chung của 2 đường thẳng: https://www.youtube.com/watch?v=IpRi6iDTMaY&t=18s
3 - Viết mặt cầu (S) cắt đường thẳng d theo dây AB = 1 giá trị: https://www.youtube.com/watch?v=8uXCBAGTKlk
4 - Viết mặt phẳng (P) chứa đường thẳng d và vuông góc với mặt phẳng (Q): https://www.youtube.com/watch?v=imH4YKJttec
5 - Tìm điểm A' đối xứng với A qua đường thẳng d: https://www.youtube.com/watch?v=mpKRKEMmEms
6 - Viết phương trình mặt cầu tiếp xúc mặt phẳng (P): https://www.youtube.com/watch?v=HlJfA_N8Aew
7 - 2 đường thẳng cắt nhau và viết Mặt Phẳng (P) chứa chúng: https://www.youtube.com/watch?v=2gh6_cQEgY8&t=13s
8 - Khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng d và Mặt Cầu (S) tiếp xúc d: https://www.youtube.com/watch?v=-qH5BaY2doM
9 - Phương trình mặt phẳng qua 3 điểm và diện tích tam giác ABC: https://www.youtube.com/watch?v=MOyL1SknIhg
10 - Phương trình MẶT CẦU qua 4 điểm: https://www.youtube.com/watch?v=1_MKsDp2enk
11 - Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng d và mặt phẳng (P): https://www.youtube.com/watch?v=DrLAW7Th2e8
12 - Tìm M thuộc mặt phẳng (P) sao cho A,B,M thẳng hàng: https://www.youtube.com/watch?v=FEcvgDT3Z3s
13 - Tìm tọa độ Chân đường cao H trong tam giác ABC: https://www.youtube.com/watch?v=m79qImCctQY
14 - Viết phương trình mặt phẳng P chứa điểm A và đường thẳng d: https://www.youtube.com/watch?v=NFOkGeytIMg&t=22s
15 - Tìm điểm M thuôc đường thẳng d sao cho AM = 1 giá trị: https://www.youtube.com/watch?v=u5xnYyPsuS8&t=1s
16 - Tìm hình chiếu vuông góc của Điểm A lên Đường Thẳng d: https://www.youtube.com/watch?v=FgyNcDPCnjc&t=4s
17 - Tìm hình chiếu vuông góc của Điểm A lên Mặt Phẳng (P): https://www.youtube.com/watch?v=vMmDjXfMvWk&t=5s
18 - Viết phương trình đường thẳng qua A và vuông góc mặt phẳng (P): https://www.youtube.com/watch?v=eQX3NCX3NM4
19 - [MathmrHung] - Lớp 12 - OXYZ 12 dạng phương trình đường thẳng: https://www.youtube.com/watch?v=NWNfALZkaIA&list=PLPuNMOjZ4Zf2qjGqx4a7ZdYJPHGkylPLf&index=60


III. Tích Phân:
1 - Ứng dụng tính quãng đường khi có phương trình gia tốc a(t) : https://www.youtube.com/watch?v=3Xtnyhej2jw&t=124s
2 - Ứng dụng tính diện tích giới hạn liên quan Elip: https://www.youtube.com/watch?v=7p8oC8POVNA&t=3s
3 - Ứng dụng tính diện tích hình giới hạn là Parabal bằng tọa độ: https://www.youtube.com/watch?v=iZWshiBXqyk
4 - Ứng dụng chuyển động có hàm số V(t) khi vật dừng lại: https://www.youtube.com/watch?v=qfktXDEs64M
5 - Ứng dụng tính thể tích tròn xoay đủ 2 cận: https://www.youtube.com/watch?v=EHUuV5J5k3M
6 - Ứng dụng tính diện tích 2 đường chưa có cận: https://www.youtube.com/watch?v=RzuGlFjVuK0&t=9s
7 - Ứng dụng chuyển động dạng có hàm số V(t) khi vật chưa dừng lại: https://www.youtube.com/watch?v=-YPSj0Dwu0o
8 - Tính diện tích giới hạn bởi 3 đường: https://www.youtube.com/watch?v=Uc_EtNik8o8&t=1s
9 - Diện Tích giới hạn: https://www.youtube.com/watch?v=_jA5x8pUI5o&t=194sIV. Số Phức:
1 - 
Tìm Mô đun min, Max với z thỏa điều kiện là đường tròn: 
https://www.youtube.com/watch?v=E-EN4FU4JFw
2 - Tìm Mô đun nhỏ nhất khi z thỏa điều kiện là đường thẳng: https://www.youtube.com/watch?v=FpBPs0YUte0&t=5s
3 - Tìm tập hợp là đường tròn cơ bản: https://www.youtube.com/watch?v=VB0DU-kRkJ4
4 - Tìm tập hợp điểm là đường thẳng cơ bản: https://www.youtube.com/watch?v=T68yIAA-DUo
5 - Tìm z trong bài toán có z và số liên hợp của z dạng cơ bản: https://www.youtube.com/watch?v=StdRK4dr_7I
6 - Lý thuyết cơ bản: https://www.youtube.com/watch?v=mvLp42HG37Y&t=127s
7 - Biểu diễn các điểm cơ bản trong mặt phẳng phức: https://www.youtube.com/watch?v=vQyk5M8O280
8 - ...

V. Giới hạn:
1 - 
Giới hạn sử dụng HORNOR: 
https://www.youtube.com/watch?v=qIdDlSwxmsM&t=1s
2 - Số Vắng trong giới hạn chứa Căn Bậc 3 và Bậc 2: https://www.youtube.com/watch?v=rO8ewUuf3LQ&t=14s


VI. OXY (Hình phẳng lớp 10)
1 - 
Viết phương trình đường trung trực của đoạn thẳng AB: 
https://www.youtube.com/watch?v=PfZeTsi1xsg
2 - Viết Phương trình đường thẳng qua 2 điểm A, B: https://www.youtube.com/watch?v=D5DVXft0jSc&t=16s
3 - Viết đường thẳng d' qua điểm A và vuông góc với đường thẳng d: https://www.youtube.com/watch?v=givktjcjprc
4 - Tìm điểm M thuộc đường thẳng d thỏa AM = giá trị: https://www.youtube.com/watch?v=fHO-bo_17eE&t=13s
5 - Tìm VTCP của đường thẳng và chuyển về phương trình tổng quát: https://www.youtube.com/watch?v=Z6oJhouXujw
6 - Tìm tọa độ chân đường cao H kẻ từ đỉnh A trong tam giác ABC: https://www.youtube.com/watch?v=U8mR6b0u89c
7 - Viết phương trình đường cao và đường trung tuyến trong tam giác: https://www.youtube.com/watch?v=avleYbFO61w
8 - Khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng d: https://www.youtube.com/watch?v=8Xu79bK9eHM
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Bộ phận: Hỗ trợ nội dung
Điện thoại 0978277045
Email mathmrhung@gmail.com